Stowarzyszenie SITMN

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 30 listopada 2004 r.

Do wspólnoty członków zwyczajnych Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych-NOT  SITMN zostało przyjęte 21 czerwca 2006 r., jako 37 stowarzyszenie.

SITMN, które powstało z przekształcenia Oddziału Metali Nieżelaznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) –  posiada 50 letnią tradycję.

Za początek istnienia i działania zorganizowanego ruchu  branż przemysłu górniczego i hutniczego uważa się 1892 rok, gdyż, na pierwszym Zjeździe polskich absolwentów Akademii Górniczej w austriackim mieście Lcóben, powołano do życia organizację „ zrzeszającą polskich inżynierów i techników górniczych i hutniczych”.

W ramach w/w Organizacji w 1894 r. w Krakowie, na spotkaniu polskich wychowanków zagranicznych uczelni, powstała organizacja pod nazwą

„ Delegacja”. Zrzeszała ona delegatów z różnych regionów kraju i zagranicy.  Organizacja ta liczyła tylko 50 osób. Odegrała jednak dużą rolę w rozwoju Stowarzyszenia Górniczo – Hutniczego i polskiej nauki.

Między innymi w 1912 r. na specjalnym zebraniu „ Delegacji”, opracowano tzw. „ Memoriał”  w sprawie budowy Akademii Górniczej w Krakowie.

„ Memoriał” ten przedstawiono władzom Zaboru Austriackiemu i po licznych interwencjach uzyskano zgodę na budowę Uczelni – Akademii Górniczej w Krakowie.

Wówczas miasto Kraków przekazało na budowę 10 000 m kw. terenu i 200 000 koron, a miasto Lwów – dotację 100 000 koron.

„ Delegacja” podjęła też starania, aby przyszłemu Rektorowi Akademii Górniczej w Krakowie przyznano w galicyjskim sejmie tzw. „ miejsce wizyjne”, a dla Profesorów specjalne rządowe stypendia.

Budowa Uczelni napotykała na różne trudności ze strony władz zaboru. Dopiero odzyskanie niepodległości w 1918 roku przyspieszyło tempo budowy. W dniu 10 października 1919 roku, w obecności Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć na Akademii Górniczej w Krakowie (dzisiejsza Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie).

 

–  2  –

W latach międzywojennych 1918 – 1939 r. wielu pracowników tej uczelni czynnie uczestniczyło w pracach Stowarzyszenia Techników Polskich – Górników i Hutników.

Pierwszy Zjazd Górników i Techników Polskich odbył się w Krakowie w dniach 4-7 października 1906 r. Uczestniczyło w nim 270 osób, w tym z terenu Galicji 178, Królestwa Polskiego 66, Rosji 7, Śląska i Moraw 10, Bukowiny 2, Austrii 6 i z Poznania 1. Doniosłym wydarzeniem w życiu Stowarzyszeniowym był trzeci, a pierwszy w niepodległej Polsce zjazd Górników i Hutników Polskich, który odbył się 15-17 października 1922 r. w Katowicach, na którym zaproponowano wyodrębnienie w ramach Stowarzyszenia Sekcji Hutniczej.

W dniu 11 lutego 1930 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium wyłonionej Sekcji Hutniczej, którą podzielono na 7 grup branżowych: wielkie piece, stalownia, walcownia, maszyny hutnicze, gospodarka ruchem, metaloznawstwo, oraz inne ( poza żelazem) metale. W tej ostatniej grupie należy upatrywać związki powstania przyszłego Oddziału Hutnictwa Metali Nieżelaznych SITPH, a następnie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych w Polsce. Na pierwszym Zjeździe Sekcji Hutniczej 7 grudnia 1930 r., w Katowicach, zatwierdzono Statut Stowarzyszenia Hutników Polskich z siedzibą w Katowicach. Na Prezesa wybrano Prof. Jana Czochralskiego .Organizacja zrzeszała 148 osób. Ostatnie zebranie i Doroczny Zjazd Stowarzyszenia Hutników Polskich przed wybuchem II-giej wojny światowej, odbył się w Trzyńcu w dniach 27-30 maja 1939 r.

W latach II-giej wojny światowej ,dużym skupiskiem polskiej inteligencji technicznej była wielka Brytania, gdzie we wrześniu 1940 r. powołano do życia

„ Stowarzyszenie Techników Polskich” z siedzibą w Londynie. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Feliks Olszak, wybitny metalurg i profesor , późniejszy Rektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Za początek ruchu Stowarzyszeniowego Hutników po II-giej wojnie światowej, należy uznać zebranie organizacyjne Związku Inżynierów Przemysłu Hutniczego (ZIPH – nazwa tymczasowa), które odbyło się w dniu 26 paździer-

nika 1945 r. w Katowicach.

10.05.1946 r. – to data I-go Zjazdu Delegatów SITPH. Na Prezesa Stowarzyszenia wybrano A. Zalewskiego, a na wiceprezesa, prof. Aleksandra

Krukowskiego  (AGH-Kraków- wybitny naukowiec z dziedziny teorii procesów metalurgicznych).

W latach 1947 – 1950 prezesem Stowarzyszenia był Prof. Feliks Olszak (późniejszy rektor AGH w Krakowie).

W latach 1946 do 1954 w ramach SITPH wyłoniono 14 Oddziałów Przedsiębiorstw Metali Nieżelaznych.

 

–  3  –

20 marca 1954 r. odbyło się zebranie delegatów z w/w Oddziałów, na którym powołano Oddział Hutnictwa Metali Nieżelaznych SITPH.

Funkcje Przewodniczących-Prezesów Oddziału SITPH pełnili:

 

 • 1954-1964   Zygmunt Sojecki
 • 1964-1968   Marian Prażmowski
 • 1968-1971   Franciszek Franik
 • 1971-1976   Lechosław Wylon
 • 1976-1983   Adam Leśniak
 • od października 1983 – Józef Zbigniew Szymański

Z przedstawionych danych wynika, że Oddział Metali Nieżelaznych  funkcjonował w strukturach SITPH  50 lat. Są to bezcenne karty historii, tworzonej przez wybitnych inżynierów, naukowców, społeczników i w dużym stopniu fanatyków oddanych dla przemysłu metali nieżelaznych i Stowarzyszenia.

Obecny potencjał przemysłu metali nieżelaznych w Polsce, który w wielu dziedzinach dorównuje, lub nawet przewyższa standardy światowe, należy zawdzięczać wiedzy, umiejętnościom i pełnej poświęcenia pracy kadry zrzeszonej w OMN-SITPH, w tym naukowców z różnych obszarów wiedzy.

W dorobku działalności Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH istnieje szereg cennych dokonań dobrze rokujących dla Przemysłu Metali Nieżelaznych, jak też dla życia Stowarzyszeniowego.

Jedną z cennych form działalności to inicjatywa z 1955 r. (Zygmunta Sojeckiego) organizowania tzw. Kwartalnych Konferencji Naukowo – Technicznych. Mają one odmienny charakter od powszechnie organizowanych konferencji. Organizowane są głównie dla uczczenia jubileuszy istnienia poszczególnych przedsiębiorstw metali nieżelaznych, jak też dorobku wybitnych działaczy (menadżerów) z przemysłu i polskiej nauki. Gospodarzami są: zarządy przedsiębiorstw oraz Koła OMN-SITPH. Konferencje mają charakter integrujący kadry całego przemysłu.

SITMN , za pośrednictwem wydawnictwa SIGMA-NOT ,wydaje na użytek branży metali nieżelaznych czasopismo naukowo-techniczne „Rudy i Metale Nieżelazne”. Czasopismo to ,według obowiązującej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategoryzacji (walory naukowe), posiada bardzo wysoką 6-cio punktową ocenę.

Od 1991 r., z inicjatywy Stowarzyszenia (Prezesa J. Zb. Szymańskiego) powołano przy OMN-SITPH, Klub Menadżera Przemysłu Metali Nieżelaznych, który zrzesza wszystkich prezesów (dyrektorów) przedsiębiorstw metali nieżelaznych i firm współpracujących.

 

–  4  –

Klub odegrał ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesów prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, z zakresu uregulowań prawnych ochrony środowiska, jak też konsolidacji branży metali nieżelaznych w Polsce. To tej działalności, w dużej mierze, należy zawdzięczać fakt, że przemysł metali nieżelaznych, jako nieliczny w Polsce, został w miarę poprawnie

sprywatyzowany,  skonsolidowany i pozostaje w całości w rękach polskiego kapitału.

Z inicjatywy Stowarzyszenia i Klubu Menadżera –  w 1995 r. powołano Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych.

Powołane 30 listopada 2004r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych jest więc zgodnie z zapisem Statutu kontynuatorem tradycji i dorobku wszystkich poprzednich form organizacyjnych ruchu Stowarzyszenia Hutników Polskich, w tym SITPH.

SITMN – zrzesza około 1200 osób, w tym wybitnych specjalistów, ekspertów, menadżerów  oraz naukowców z różnych obszarów nauki, szczególnie  inżynierii produkcji, metalurgii, przetwórstwa metali nieżelaznych i innych.

Pierwszy Zjazd Delegatów, w połączeniu z 155 Kwartalną Konferencją Naukowo-Techniczną , odbył się 26 kwietnia 2005 r. w Ustroniu.

Konferencja ta poświęcona była Jubileuszowi 50-lecia Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH.

Uroczystym akcentem tej konferencji był  Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej
i społecznej Prezesa dra inż. Józefa Zbigniewa Szymańskiego, pełniącego od 1983 r. funkcję Prezesa Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH .

Na kadencję w latach 2005-2009 r. wybrany został  dotychczasowy Prezes Oddziału Józef Zbigniew Szymański.

Wybrano 15 osobowy Zarząd oraz Komisję rewizyjną (zał. nr 1).

Zjazd uchwalił Statut Stowarzyszenia. Trzonem działalności SITMN są Koła funkcjonujące  w firmach branży metali nieżelaznych- łącznie 19 ( zał. nr 2).

Najliczniejszym  z nich jest Koło przy Hucie Miedzi Głogów, które zrzesza 350 osób.

Członkami SITMN czynnie uczestniczącymi w strukturze organizacyjnej

NOT-u są :

–  kol. dr inż. Ryszard Chamer – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń

Naukowo- Technicznych NOT – Oddział w Legnicy.

–  kol. mgr inż. Halina Jędrosz – przedstawiciel SITMN w WR NOT

we Wrocławiu,

–  kol. dr inż. Wacław Muzykiewicz  – członek Rady Krajowej – T NOT

–  kol. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.

 

–  5  –

Za aktywną prace zawodowa i społeczną, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

wielu koleżankom i kolegom przyznano odznaczenia :

–  państwowe  :

–   Krzyż Komandorski                                  1

–   Krzyż Oficerski                                         7

–   Krzyż Kawalerski                                    11

–   Złoty Krzyż Zasługi                                 27

–   Srebrny Krzyż Zasługi                             19

–   Brązowy Krzyż Zasługi                             8

 

–  stowarzyszeniowe :

–   Członek Honorowy                                   16

–   Statuetka Staszica                                     11

–   Statuetka Hutnika (srebrna, złota)            15

–   Honorowa Odznaka  NOT

–   złota                                                      46

–   srebrna                                                  61

–   Honorowa Odznaka SITPH

–   złota

–   srebrna

–  Honorowa Odznaka SITMN

–  złota

–  srebrna

 

 

 

Opracował :

 

Dr inż. Józef Zbigniew Szymański

Be Sociable, Share!

  Kalendarz

  wrzesień 2021
  P W Ś C P S N
  « listopad    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  

  Statystyka

  72681
  Visit Today : 13
  Total Visit : 72681
  Hits Today : 31
  Total Hits : 167159
  Who's Online : 1
  Your IP Address: 3.236.13.53