Koło SITMN przy HAK

SITPH – SITMN NA ZIEMI KONIŃSKIEJ

W momencie, gdy  01 stycznia 1961 r. nastąpiła rejestracja i rozpoczęła się budowa przedsiębiorstwa Huta Aluminium „Konin”, przybywająca do Konina z różnych stron kraju grupa inżynierów, postanowiła założyć Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

spychaczELEKTR_1

 

 

 

 

Zamysł ten został zrealizowany jesienią tego samego roku, przez zaledwie taką grupę, jaka formalnie była potrzebna do założenia koła. W listopadzie 1961 r. w momencie założenia stowarzyszenia liczba członków wynosiła 21 osób. Założycielem i pierwszym prezesem koła był Ryszard Adamski. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczyło w budowie, a następnie rozruchu części hutniczej przedsiębiorstwa.

Pierwszy wlewek

 Początkowo grupa członków koła spotykała się w klubie „Energetyk”, a później w malutkim „Hutniku” na ulicy Bydgoskiej, gdzie podejmowano dyskusje na temat Huty i planów jej rozwoju. Kiedy w 1966 roku nastąpił rozruch wydziałów elektrolizy i odlewni aluminium, a prognozy rocznej produkcji metalu szacowano na 43 000 ton,  z dnia na dzień powiększała się kadra inżynierów i techników, którzy masowo wstępowali do stowarzyszenia znajdując w nim potrzebną, szczególnie w pierwszych latach pracy, opiekę i przyjaźń.

Od początku swego istnienia Zakładowe Koło koncentrowało się na dwóch grupach zagadnień: działalność naukowo-techniczna i towarzysko-kulturalna. W wyniku czego oprócz spotkań dyskusyjnych zaczęto organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne.

W ramach działalności naukowo-technicznej Koło SITPH w pierwszych latach działalności zorganizowało dwie kwartalne konferencje Oddziałów Metali Nieżelaznych.

Koło brało aktywny udział w szerzeniu myśli techniczno-ekonomicznej poprzez inspirowanie wynalazczości, organizując wspólnie z KTiR[1] konkursy i giełdy wynalazczości. Koło organizowało konferencje, sympozja i odczyty. Brało udział w Konińskich Dniach Techniki i Konińskich Dniach Jakości oraz poprzez współprace z ośrodkami naukowymi i badawczymi rozszerzało wiedzę swoich członków w ramach procesów produkcyjnych produkcji aluminium.

Wysoki nacisk kładziono również na prowadzenie wymiany myśli technicznej ze specjalistami z innych zakładów w kraju jak również poza granicami Polski.

Zaangażowanie członków koła w szerzenie myśli technicznej i w prace związane z działalnością Zakładowego Koła SITPH zostało zauważone i docenione przez Zarząd OHMN w Katowicach, który w 1976 przyznał Kołu III miejsce we współzawodnictwie pracy organizacyjnej pomiędzy Kołami ZGHMN. Sukces ten powtórzono zajmując w kolejnym roku II miejsce. Do roku 1990, w którym zgodnie z wnioskiem 110 kwartalnej konferencji zakończono współzawodnictwo kół, Zakładowe Koło w Koninie zajęło następujące miejsca:

Miejsce w poszczególnych latach

‘73

‘74

‘75

‘76

‘77

‘78

‘79

‘80

‘83

‘84

‘85

‘86

‘87

‘88

‘89

‘90

7

8

14

3

2

3

5

10

11

10

6

6

4

7

13

17

Lata 1970-1990 to najburzliwszy i najaktywniejszy okres w działalności stowarzyszeniowej Koła SITPH.

Kolejne lata  działalności stowarzyszenia skierowane były przede wszystkim na integracje pomiędzy jego członkami, poprzez kultywowanie tradycji zapoczątkowanych we wcześniejszych latach.

 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

medal1Współpraca ta polegała na kontaktach zakładów i instytucji z zagranicy o zbliżonym do naszego profilu, z członkami Zakładowego Koła w Koninie. We wrześniu 1979 roku goszczono grupę 26 osób z VEB Mansfeld Kombinat Nachterstedt. Tematem dyskusji była wymiana doświadczeń w zakresie przyczyn powstawania wad walcowniczych oraz możliwości ich wyeliminowania.

medal2

W październiku tego samego roku 8-mio osobowe grupy naszych kolegów przebywały, w ramach wymiany naukowo-technicznej, w Kombinacie ŽIAR nad HRONOM  oraz w VEB Mansfeld Kombinat Nachterstedt.

Natomiast na miejscu goszczono 8-miu kolegów węgierskich reprezentujących następujące zakłady Magyar Aluminium Trest: Zakłady Metali Lekkich Székesfehérvár-Köfém, Aluterv FKI.

hungalu

Kolejne spotkanie z zagranicznymi gośćmi odbyło się we wrześniu  1980 roku, kiedy to przybyło trzech specjalistów węgierskich z Huty Aluminium Jnota oraz z Trestu Aluminium w Budapeszcie.

W tym samym czasie 7 osobowa grupa wyjechała do VEB Mansfeld Kombinat Leicht Metall Werk Hettstadt. Z kolei w październiku 4 naszych kolegów zostało zaproszonych na sesję naukową zorganizowaną z okazji 25-lecia zakładowego koła OMBKE Székesfehérvár.

W kolejnych latach jeszcze wielokrotnie goszczono naszych kolegów z zaprzyjaźnionego Hettstadt oraz z Hungalu Székesfehérvár.

CH_1W 1987 roku z wizytą  przyjechali do Konina przedstawiciele chińskiego stowarzyszenia naukowo – mechanicznego. Zwiedzenie Huty wywarło na nich ogromne wrażenie, które wyrazili wpisem do pamiątkowej księgi SITPH.

Obecnie spotkania z grupami zagranicznymi odbywają się trochę na innych zasadach. Są to przede wszystkim spotkania techniczno – handlowe pomiędzy naszymi członkami, a przedstawicielami zakładów zajmujących się produkcją lub sprzedażą aluminium.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-TECHNICZNA KOŁA

Wielokrotnie organizowano spotkania z odbiorcami wyrobów walcowanych, na których poruszano problemy współpracy przedsiębiorstw w zakresie wykonywania usług technicznych tj. różnego rodzaju analizy, badania wytrzymałościowe itp.

tytuły

Podczas organizowanych corocznych Konińskich Dni Techniki, przedstawiciele Koła wygłaszali referaty. Organizowali spotkania z młodzieżą, gdzie dyskutowano na temat roli młodzieży w przemyśle. W ramach obchodów została również zorganizowana wystawa pt: „Aluminium – Efektywne wykorzystanie potencjału „Zagłębia Konińskiego”, gdzie zaprezentowano kompleksowo ciąg technologiczny otrzymywania aluminium.

Oprócz wielu sesji i sympozjum naukowych, na których poruszano problemy związane z rozwojem hutnictwa, górnictwa oraz ochrony środowiska, członkowie Koła organizowali również krajowe wycieczki naukowo-techniczne, które miały na celu zapoznanie się z profilem produkcji w innych zakładach jak i problemów nurtujących przedsiębiorstwa.

Koło w trakcie swojej działalności było organizatorem wielu Konferencji kwartalnych poświęconych przemysłowi aluminium. Pomagało racjonalizatorom udzielając fachowych rad, opiniując projekty.

129KNT-www

 129 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITPH

164KNT-www

 164 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN

 

Kwartalne konferencje naukowo-techniczne organizowane przy udziale Koła SITPH/SITMN przy Hucie Aluminium Konin:

Data

Temat konferencji

23-25.06.1967

Ekonomizacja Inżynierów i Techników.

13-15.06.1975

Aktualne problemy automatyzacji w hutnictwie m.in. koncepcja rozwiązania automatyzacji procesu elektrolizy Al.

17-18.09.1981

Huta Aluminium Konin wczoraj, dziś i jutro. XX-lecie Koła SITPH. Oddziaływanie Huty Aluminium na środowisko naturalne.

25-27.09.1986

XXX-lecie Koła. 100 lat aluminium. Problemy i osiągnięcia Huty Aluminium. Problemy odlewnictwa aluminium.

11-12.06.1992

Ochrona środowiska w zakładach produkcji metali nieżelaznych. Założenia polityki ekologicznej państwa. Problemy ochrony środowiska w zakładach przemysłu Cu, Al i Zn-Pb.

13-14.06.1996

Jubileusz 45 lat Impexmetal, 30 lat Huty Aluminium Konin, 35 lat koła SITPH. Rola rynku kapitałowego w restrukturyzacji branży metali nieżelaznych. Współpraca naukowo-techniczna Huty Aluminium Konin z IMN-OML w Skawinie. Odzysk aluminium z opakowań. Problemy tarcia i smarowania w procesach walcowania taśm aluminiowych.

06-07.06.2001

Jubileusz 50-lecia Impexmetal S.A., 35-lecia Huty Aluminium Konin, 40-lecia Koła SITPH przy HAK.

14-15.06.2007

Jubileusz 45-lecia Koła SITMN i 40-lecia Aluminium Konin – Impexmetal S.A.

05-06.05.2011

Jubileusz 60-lecia Impexmetal S.A., 45-lecia Huty Aluminium Konin, 50-lecia Koła SITMN. 45 lat współpracy naukowo-technicznej pomiędzy IMN OML w Skawinie a Impexmetal S.A. Huta Aluminium Konin. Właściwości użytkowe nowoczesnych wyrobów walcowanych z aluminium. Huta Aluminium Konin – wymagania rynku motorem rozwoju wysoko zaawansowanych technologii.

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

19-20 czerwca 1985 roku zakończyło się Podyplomowe Studium o kierunku hutniczym. Ze względu na charakter było to historyczne wydarzenie – bo pierwsze w Koninie i pierwsze wyjazdowe dla AGH. Dyplomy ukończenia otrzymało 14 osób. Grono wykładowców stanowili prof. Z. Orman, dr J. Nowakowski, dr R. Obłąkowski oraz prof. Sędzimir i prof. Kolenda.Kadra AGH

W 1986 roku zostało zakończone kolejne Podyplomowe Studium, tym razem o kierunku przetwórczym. Wiedzę przekazywali prof. J. Zasadziński, K. Świątkowski, dr inż. St. Nowak i inni. Dyplomy otrzymało 12 absolwentów.

Przez szereg lat we współpracy z IMN Skawina oraz AGH organizowano wielokrotnie szkolenia z zakresu produkcji aluminium i związanych z jej produkcją problemów.

 

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSKO-KULTURALNA

BALE KONIŃSKICH HUTNIKÓW

Bal SITPHJedną z atrakcji towarzysko-kulturalnych, obecnie już nie kultywowanych, były Bale Konińskich Hutników. Tradycyjnie Bale organizowano w lutym, w okresie karnawału. Podczas szampańskiej zabawy organizowano różnego rodzaju konkursy np. konkurs tańca, wybór Kró­lowej i Króla Balu. Wyświetlano filmy muzyczne między innymi zespołu „ABBA”.

W ostatnich latach organizowania, bal ten miał charakter balu kostiumowego. Uczestnicy wypożyczali kostiumy, znanych osób i postaci historycznych, z odda­lonego od Konina teatru w Kaliszu.

 

OBCHODY DNIA HUTNIKA

Tradycyjnie, końcowym akcentem uroczystości obchodów Dnia Hutnika w Koninie jest „Spotkanie pod Kadzią”, zwane potocznie Karczmą Piwną, oraz od 1980 roku Comber Babski.

Br_17_1_NBr_17_2_N

 

 

 

 

 

Prym wszystkich spotkań Pod Kadzią wiodło „Wysokie i w sprawach piwnych nigdy nieomylne Prezydium”.  Impreza ta nawiązuje do starych tradycji gwarków górniczych, którzy po codziennych trudach spotykali się aby przy kuflu pełnym piwa pogwarzyć i pośpiewać.

Br_17_3_NBr_17_4_N

Tradycją tych spotkań jest ucztowanie przy piwie z „zakąską” wspólny śpiew rywalizacja pomiędzy Ławą Niższą i Wyższą, a niesforni i skwaszone smutasy karani byli zawsze przykładnie poprzez zakuwanie w dyby na oczach bawiącej się gawiedzi. Spotkanie pod Kadzią kończy się u Hutniczek na Combrze, gdzie trwają dalsze wspólne śpiewy, tańce i zabawy do późnej wieczorowej pory.

 Br_18_1_NBr_18_2_N

 

 

 

 

Combrowniczki od początku organizowania Combra wykazywały się większą fantazją. Coroczne spotkania miały odmienną tematykę, do której nawiązywały stroje uczestniczek, np. dziki zachód, w ulu, wyspa szczęścia, tabor cygański itp.

 

SPOTKANIA ANDRZEJKOWE

Kolejną kultywowaną tradycją spotkań towarzysko- kulturalnych są spotkania andrzej­kowe, podczas których uczestnicy racząc się chmielowym trunkiem, śpiewając i bawiąc się przygotowują się do okresu postnego.

 


[1] KTiR – Klub Techniki i Racjonalizacji

Be Sociable, Share!

  Kalendarz

  wrzesień 2021
  P W Ś C P S N
  « listopad    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  

  Statystyka

  72678
  Visit Today : 10
  Total Visit : 72678
  Hits Today : 21
  Total Hits : 167149
  Who's Online : 1
  Your IP Address: 3.236.13.53